Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Vägning av röster i rådet

I de flesta fall i EU:s lagstiftning fattar Europeiska unionens råd beslut med kvalificerad majoritet, d.v.s. det vanliga lagstiftningsförfarandet. På en del av EU-lagstiftningens områden agerar rådet med enhällighet. Beslut i procedurfrågor tas dessutom med enkel majoritet (15 av 28 EU-länder för).

Fram till den 1 november 2014 hade EU-länderna med störst befolkning 27-29 röster, medelstora länder 7-14 röster och små länder 3-4 röster. För att anta ett beslut krävdes minst 260 av 352 röster.

Den 1 november 2014 ändrades reglerna för att etablera en kvalificerad majoritet (artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen). För att ett förslag från kommissionen eller EU:s höga representant ska antas, uppnås en kvalificerad majoritet om två villkor är uppfyllda:

  1. 55 % av rådets medlemmar röstar för (dvs. 16 av 28).
  2. De medlemmar i rådet som röstar för representerar EU-länder som företräder sammanlagt minst 65 % av EU:s totala befolkning.

Detta är känt som regeln om dubbel majoritet. En blockerande minoritet måste innefatta minst fyra EU-länder.

När rådet röstar om ett förslag som inte kommer från kommissionen eller den höga representanten, antas ett beslut under förutsättning att

  • minst 72 % av rådets medlemmar röstar för,
  • dessa länder företräder minst 65 % av EU:s totala befolkning.

Fram till den 31 mars 2017 kan EU-länderna fortfarande begära votering enligt den tidigare regeln för omröstning med kvalificerad majoritet. Dessutom kan de begära att Ioannina II-kompromissen tillämpas (se deklaration nr 7 som är bilaga till Lissabonfördraget). På så sätt kan en grupp länder visa att de motsätter sig en text, även om gruppen inte är stor nog i antal för att utgöra en blockerande minoritet.