Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο

Στις περισσότερες περιπτώσεις νομοθεσίας της ΕΕ, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, δηλ. με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Σε ορισμένους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα. Επιπλέον, οι διαδικαστικές αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία (15 από τις 28 χώρες της ΕΕ πρέπει να υπερψηφίσουν).

Έως την 1η Νοεμβρίου του 2014, οι χώρες της ΕΕ με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς διέθεταν 27-29 ψήφους, οι χώρες μετρίου μεγέθους 7-14 ψήφους και οι μικρές χώρες 3 ή 4 ψήφους. Μια απόφαση απαιτούσε τουλάχιστον 260 από τις 351 ψήφους προκειμένου να εγκριθεί.

Την 1η Νοεμβρίου 2014, οι κανόνες για την ύπαρξη ειδικής πλειοψηφίας άλλαξαν (άρθρο 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η ειδική πλειοψηφία για να εγκριθεί μια πρόταση της Επιτροπής ή της ύπατης εκπροσώπου επιτυγχάνεται εφόσον πληρούνται δύο όροι:

  1. 55% των μελών του Συμβουλίου υπερψηφίζουν (δηλ. 16 από τα 28) και
  2. τα μέλη του Συμβουλίου που υπερψηφίζουν εκπροσωπούν χώρες της ΕΕ που εκπροσωπούν τουλάχιστον 65% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Αυτό είναι γνωστό ως ο κανόνας της «διπλής πλειοψηφίας». Η μειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 χώρες της ΕΕ.

Όταν το Συμβούλιο ψηφίζει βάσει πρότασης που δεν προέρχεται από την Επιτροπή ή την ύπατη εκπρόσωπο, απόφαση μπορεί να εγκριθεί εφόσον:

  • τουλάχιστον το 72% των μελών του Συμβουλίου υπερψηφίσουν και
  • οι εν λόγω ψήφοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Έως τις 31 Μαρτίου 2017, οι χώρες της ΕΕ μπορούν ακόμα να ζητήσουν τη διενέργεια ψηφοφορίας βάσει του προηγούμενου κανόνα για την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Επιπροσθέτως, μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή του «συμβιβασμού των Ιωαννίνων» (βλέπε τη δήλωση αριθ. 7, η οποία έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας). Αυτό επιτρέπει σε μια ομάδα χωρών να καταδείξουν την αντίθεσή τους στο κείμενο, ακόμη και εάν η ομάδα δεν είναι αρκετά μεγάλη αριθμητικά ώστε να αποτελεί μειοψηφία αρνησικυρίας.