Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Stemmevægtning i Rådet

I forbindelse med de fleste EU-retsakter træffer Rådet afgørelser ved kvalificeret flertal, dvs. ved den almindelige lovgivningsprocedure. Inden for nogle områder i EU-lovgivningen vedtager Rådet afgørelser enstemmigt. Desuden vedtages procedureafgørelser med simpelt flertal (15 ud af 28 EU-lande for).

Indtil 1. november 2014 havde EU-landene med de største befolkninger 27 til 29 stemmer, mellemstore lande 7 til 14 stemmer og små lande 3 eller 4 stemmer. En afgørelse krævede mindst 260 ud af 352 stemmer for at blive vedtaget.

Den 1. november 2014 blev reglerne for kvalificeret flertal ændret (artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union). For at få vedtaget et forslag fra Kommissionen eller EU's højtstående repræsentant skal der opnås kvalificeret flertal, hvor to betingelser er opfyldt:

  1. 55 % af Rådets medlemmer stemmer for (dvs. 16 ud af 28).
  2. De medlemmer af Rådet, der stemmer for, repræsenterer mindst 65 % af EU's samlede befolkning.

Dette er kendt som reglen om »dobbelt flertal«. Et blokerende mindretal skal omfatte mindst fire EU-lande.

Når Rådet stemmer om et forslag, der ikke kommer fra Kommissionen eller den højtstående repræsentant, bliver en afgørelse vedtaget, når:

  • mindst 72 % af Rådets medlemmer stemmer for
  • de repræsenterer mindst 65 % af EU's befolkning.

Indtil 31. marts 2017 kan EU-landene stadig anmode om at anvende den tidligere regel om afstemning ved kvalificeret flertal. Desuden kan EU-landene forlange at »Ioannina II-forliget« (se erklæring nr. 7, der er vedhæftet Lissabontraktaten) anvendes. Det giver en gruppe lande mulighed for at tilkendegive deres modstand mod en tekst, selvom gruppen ikke er tilstrækkelig stor til at udgøre et blokerende mindretal.