Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Enligt artikel 16.9 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska ordförandeskapet i Europeiska unionens (EU:s) råd i sina olika konstellationer - förutom utrikesrådet - innehas av EU-ländernas företrädare i rådet på grundval av ett system med lika rotation. Rådet har beslutat att genomföra detta i form av grupper om tre EU-länder som bestäms i förväg. Varje medlem i gruppen ska i tur och ordning vara ordförande i sex månader och se till att rådets arbete flyter smidigt.

Ordförandeskapet för utrikesrådet innehas av en företrädare för unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik (sedan 2014 Federica Mogherini), som också företräder EU i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Ordförandeskapets uppgifter är följande:

  • Fungera som ordförande i Corepers och rådets övriga arbetsgrupper och kommittéer.
  • Organisera och leda rådets arbete enligt arbetsordningen.