Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Eenparigheid van stemmen

De term „Eenparigheid van stemmen” houdt in dat een voorstel alleen kan worden aangenomen als alle EU-landen, in het kader van de Raad bijeen, het eens zijn.

De Europese Akte werd getekend in 1986 en wijzigde het Verdrag van Rome om de Europese integratie een nieuwe impuls te geven en de interne markt te voltooien. Deze verminderde het aantal beleidsterreinen waarvoor eenparigheid van stemmen was vereist om de wetgeving goed te keuren.

Het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 van kracht is geworden, omvat de laatste wijziging van de verdragen en zorgde voor een uitbreiding van het aantal terreinen waarop besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van toepassing is in de Raad.

Niettemin wordt een beperkt aantal beleidslijnen die als gevoelig wordt beschouwd verder met eenparigheid van stemmen aangenomen: fiscaliteit, sociale zekerheid of sociale bescherming, de toetreding van nieuwe landen tot de EU, Gemeenschappelijk buitenlands beleid en defensiebeleid en de operationele politiesamenwerking tussen EU-landen.