Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ομοφωνία

Ο όρος «ομοφωνία» αφορά την υποχρέωση επίτευξης συναίνεσης μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ που συνέρχονται στο Συμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί μια πρόταση.

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία υπογράφηκε το 1986, τροποποίησε τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό να προσδώσει νέα πνοή στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και να ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά. Μείωσε τους τομείς πολιτικής για τους οποίους απαιτούνταν ομοφωνία προκειμένου να εγκριθεί νομοθεσία.

Η τελευταία τροποποίηση των Συνθηκών, η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009, αύξησε τον αριθμό των τομέων για τους οποίους στο Συμβούλιο ισχύει ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία.

Ωστόσο, ένας περιορισμένος αριθμός πολιτικών, οι οποίες κρίνεται ότι είναι ευαίσθητες, εξακολουθεί να υπάγεται σε ψηφοφορία με ομοφωνία: η φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση ή κοινωνική προστασία, η προσχώρηση νέων χωρών στην ΕΕ, η κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική, και η επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ.