Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Ändring av fördragen

Innan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 fanns det endast ett slags förfarande för ändring av EU:s grundläggande fördrag, nämligen att sammanträda i en regeringskonferens. Sedan 2009 fastställs i artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) två slags förfaranden för ändring av fördragen enligt följande:

  1. Ordinarie ändringsförfarande : Detta omfattar viktiga ändringar av EU:s befogenheter och kräver att man sammankallar en regeringskonferens för att gemensamt anta ändringsförslag. Alla EU-länder måste ratificera fördragsändringarna för att de ska kunna träda i kraft.
  2. Förenklat ändringsförfarande : Om ändringsförslagen gäller EU:s politik och inrikespolitiska åtgärder beslutar Europeiska rådet enhälligt om förslagen efter samråd med kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken (om ändringarna gäller monetära frågor). De nya fördragsbestämmelserna träder i kraft först efter det att de har ratificerats av alla EU-länder i enlighet med deras egna konstitutionella förfaranden.