Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Herziening van de verdragen

Voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 bestond er slechts één procedure voor de herziening van de verdragen waarop de EU is gebaseerd: het bijeenroepen van een intergouvernementele conferentie. Sinds 2009 bepaalt artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) twee procedures voor de herziening van verdragen.

  1. Gewone herziening: dit betreft de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de bevoegdheden van de EU en vergt het bijeenroepen van een intergouvernementele conferentie om voorgestelde wijzigingen aan te nemen bij consensus. Alle EU-landen moeten de wijzigingen op de verdragen ratificeren opdat ze in werking zouden treden. 
  2. Vereenvoudigde herziening: wanneer de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het EU-beleid en haar interne maatregelen, neemt de Europese Raad met eenparigheid van stemmen een besluit over de wijzigingen na overleg met de Commissie, het Europese Parlement en de Europese Centrale bank (indien de wijziging monetaire aangelegenheden betreft). De nieuwe verdragsbepalingen treden slechts in werking na ratificatie van alle EU-landen op grond van hun grondwettelijke procedures.