Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Αναθεώρηση των συνθηκών

Πριν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, προβλεπόταν μόνο μία διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών επάνω στις οποίες βασίζεται η ΕΕ: η σύγκληση διακυβερνητικής διάσκεψης. Από το 2009 το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) καθιερώνει δύο διαδικασίες για την αναθεώρηση των Συνθηκών.

  1. Συνήθης αναθεώρηση: αυτή αφορά τις καίριες αλλαγές των αρμοδιοτήτων της ΕΕ και απαιτεί τη σύγκληση μιας διακυβερνητικής διάσκεψης ώστε να εγκριθούν προτάσεις τροποποιήσεων με συναίνεση. Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επικυρώσουν τις τροποποιήσεις της Συνθήκης προκειμένου αυτές να τεθούν σε ισχύ.
  2. Απλοποιημένη αναθεώρηση: όταν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν πολιτικές της ΕΕ και εσωτερικές δράσεις της, το Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα απόφαση για τις τροποποιήσεις, αφού πρώτα έχει διαβουλευθεί με την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφόσον η τροποποίηση αφορά νομισματικά ζητήματα). Οι νέες διατάξεις της Συνθήκης τίθενται σε ισχύ μόνο μετά την επικύρωσή τους από όλες τις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνταγματικές διαδικασίες τους.