Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Fördrag

När Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) inrättades innebar det startskottet för mer än 50 års utarbetande av europeiska fördrag. Under perioden 1951 (EKSG-fördraget) till 2001 (Nicefördraget) har hela 16 fördrag undertecknats. Alla dessa fördrag har inte bara inneburit ändringar i ursprungstexten, utan också gett upphov till nya fördrag och därigenom gradvis utökat fördragssamlingen.

De viktigaste fördragen är:

  • Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget), som undertecknades i Paris den 18 april 1951. Detta fördrag löpte ut den 23 juli 2002.
  • Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget), som undertecknades i Rom den 1 januari 1957.
  • Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget), som undertecknades i Rom den 1 januari 1957.
  • Europeiska enhetsakten, som undertecknades i Luxemburg den 17 februari 1986 och i Haag den 28 februari.
  • Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), som undertecknades i Maastricht den 7 februari 1992.
  • Amsterdamfördraget, som undertecknades 1997.
  • Nicefördraget, som undertecknades 2001.

Alla dessa fördrag har ändrats flera gånger, framför allt i samband med att nya medlemsländer har tillkommit: 1973 (Danmark, Irland och Storbritannien), 1981 (Grekland), 1986 (Portugal och Spanien), 1995 (Finland, Sverige och Österrike), 2004 (Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern), 2007 (Bulgarien och Rumänien) samt 2013 (Kroatien).

Efter svårigheter i vissa EU-länder med att ratificera det europeiska konstitutionella fördrag som undertecknades 2004 enades EU:s ledare 2007 om att sammankalla en regeringskonferens för att slutligen fastställa och anta ett ”ändringsfördrag” för EU i stället för en författning. Lissabonfördraget, som undertecknades den 17 december 2007, trädde i kraft den 1 december 2009. Detta fördrag utgör en kompromiss mellan fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Lissabonfördragets bestämmelser har införlivats i de befintliga fördragen.