Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Verdragen

De ruim vijftigjarige geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Tussen 1951 (EGKS-Verdrag) en 2001 (Verdrag van Nice) zijn niet minder dan zestien verdragen gesloten. Het ging daarbij niet alleen om wijzigingen van de oorspronkelijke tekst, maar ook om volwaardige nieuwe en aanvullende teksten.

De belangrijkste verdragen zijn:

  • Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS-Verdrag), in 1951 in Parijs ondertekend. Dit verdrag was op 23 juli 2002 afgelopen.
  • Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG-Verdrag), in 1957 in Rome ondertekend.
  • Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), in 1957 in Rome ondertekend.
  • De Europese Akte, in 1986 in Luxemburg ondertekend.
  • Het Verdrag betreffende de Europese Unie, in 1992 in Maastricht ondertekend.
  • Het Verdrag van Amsterdam, in 1997 ondertekend.
  • Het Verdrag van Nice, in 2001 ondertekend.

Al deze verdragen werden meermaals gewijzigd, met name bij de toetreding van nieuwe landen in 1973 (Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), in 1981 (Griekenland), in 1986 (Portugal en Spanje), in 1995 (Finland, Oostenrijk en Zweden), in 2004 (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië), in 2007 (Bulgarije en Roemenië) en in 2013 (Kroatië).

Gezien de problemen die zich in sommige EU-landen hebben voorgedaan bij de ratificatie van een Europees grondwettelijk verdrag, ondertekend in 2004, hebben de Europese leiders in 2007 overeengekomen om een intergouvernementele conferentie bijeen te roepen die tot taak had een hervormingsverdrag - in plaats van een grondwet - voor de EU uit te werken en goed te keuren. Het Verdrag van Lissabon, ondertekend op 17 december 2007, is op 1 december 2009 in werking getreden. Het bestaat uit het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU). De bepalingen van deze verdragen zijn geïntegreerd in de al bestaande verdragen.