Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Συνθήκες

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) σηματοδότησε την εκκίνηση μιας πορείας μακρύτερης των 50 ετών για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών Συνθηκών. Από το 1951 (Συνθήκη ΕΚΑΧ) έως το 2001 (Συνθήκη της Νίκαιας) υπογράφηκαν όχι λιγότερες από 16 Συνθήκες. Η σειρά αυτή των Συνθηκών δεν αρκέστηκε στην τροποποίηση του αρχικού κειμένου, αλλά οδήγησε σε νέες Συνθήκες και διεύρυνε σταδιακά τον κύκλο των Συνθηκών.

Ακολουθεί πίνακας των κυριότερων συνθηκών.

  • Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που υπογράφηκε στο Παρίσι, το 1951. Η Συνθήκη αυτή έληξε στις 23 Ιουλίου 2002.
  • Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), που υπογράφηκε στη Ρώμη, το 1957.
  • Η Συνθήκη ίδρυσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), που υπογράφηκε στη Ρώμη, το 1957.
  • Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο, το 1986.
  • Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ, το 1992.
  • Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, που υπογράφηκε το 1997.
  • Η Συνθήκη της Νίκαιας, που υπογράφηκε το 2001.

Όλες αυτές οι Συνθήκες έχουν τροποποιηθεί επανειλημμένα, ιδίως κατά την προσχώρηση των νέων χωρών, το 1973 (Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία), το 1981 (Ελλάδα), το 1986 (Ισπανία και Πορτογαλία), το 1995 (Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία) και το 2004 (Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα,  Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία), το 2007 (Βουλγαρία και Ρουμανία) και το 2013 (Κροατία).

Μετά από δυσκολίες σε ορισμένες χώρες της ΕΕ όσον αφορά την επικύρωση μιας ευρωπαϊκής συνταγματικής συνθήκης που υπογράφηκε το 2004, οι ευρωπαίοι ηγέτες το 2007 συμφώνησαν τη σύγκληση μιας Διακυβερνητικής Διάσκεψης με στόχο την τελειοποίηση και την έγκριση όχι πλέον ενός συντάγματος αλλά μιας «μεταρρυθμιστικής συνθήκης» για την ΕΕ. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, που υπογράφηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2007, τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Αποτελείται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι διατάξεις της ενσωματώνονται στις υφιστάμενες Συνθήκες.