Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Öppenhet och insyn i rådets överläggningar

Enligt artiklarna 16.8 i fördraget om Europeiska unionen och 15.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska rådets sammanträden vara offentliga när det överlägger och röstar om ett utkast till lagstiftningsakt. Enligt artikel 15.3 ska EU-institutionerna i sin arbetsordning säkerställa öppenhet i sitt arbete.

Rådets offentliga sammanträden kan följas via webbutsändning. Även protokoll, utförliga uppgifter och förklaringar angående EU-ländernas röstning under sådana sammanträden är tillgängliga för allmänheten.

Tillgången till rådets handlingar regleras av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Rådet måste precis som övriga EU-institutioner upprätta ett offentligt dokumentregister.