Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διαφάνεια των εργασιών του Συμβουλίου

Το άρθρο 16 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 15 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν από το Συμβούλιο να συνέρχεται δημοσίως όταν εξετάζει και ψηφίζει σχέδιο νομοθετικής πράξης. Το άρθρο 15 παράγραφος 3 απαιτεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίζουν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους ότι οι εργασίες τους είναι διαφανείς.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τις δημόσιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου διαδικτυακά. Επίσης, διατίθενται για το κοινό τα πρακτικά και οι λεπτομέρειες και αιτιολογήσεις των ψήφων των χωρών της ΕΕ στις εν λόγω συνεδριάσεις.

Η πρόσβαση στα έγγραφα του Συμβουλίου διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Το Συμβούλιο, όπως και τα λοιπά θεσμικά όργανα, οφείλει να δημοσιοποιεί ένα μητρώο εγγράφων.