Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Öppenhet och insyn (tillgång till handlingar)

Europeiska unionens (EU:s) institutioner är skyldiga att bedriva sitt arbete så öppet och med så stor insyn som möjligt.

Enligt artikel 15.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har alla EU-medborgare, liksom alla fysiska och juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte i ett EU-land, rätt att få tillgång till EU-institutionernas handlingar.

Förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar genomför denna rätt till tillgång till handlingar.

Följande två sorters undantag finns dock två från denna princip:

  1. Absoluta undantag, som gäller när tillgång vägras automatiskt (av skäl som rör allmän säkerhet, försvar, internationella förbindelser, ekonomi, monetär eller finansiell politik eller personlig integritet),
  2. Villkorade undantag, som gäller när tillgång vägras (till exempel för att skydda ett företags eller en enskild persons affärsintressen, juridisk rådgivning, beslutsförfaranden eller pågående utredningar), såvida det inte ligger ett övervägande allmänintresse i att handlingen lämnas ut.

Tillgången till handlingar underlättas genom ett offentligt elektroniskt dokumentregister.

I det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning” enades EU-institutionerna 2003 om att stärka öppenheten och förbättra tillgången till information för medborgarna.