Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Doorzichtigheid (toegang tot documenten)

De instellingen van de Europese Unie (EU) dienen hun werkzaamheden op een zo doorzichtig mogelijke manier te verrichten.

Artikel 15, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verleent EU-burgers en alle natuurlijke en rechtspersonen die in een EU-land gevestigd zijn het recht om documenten van de instellingen te raadplegen.

In Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie wordt dit recht op toegang tot de documenten ten uitvoer gelegd.

Deze voorziet evenwel in twee soorten uitzonderingen:

  1. absolute uitzonderingen waarbij de toegang automatisch wordt geweigerd (bijv. in het belang van de openbare veiligheid, defensie, internationale betrekkingen, een economisch, monetair of financieel beleid of vertrouwelijkheid) en
  2. relatieve uitzonderingen waarbij de toegang wordt geweigerd (bijv. ter bescherming van de commerciële belangen van een privépersoon, juridisch advies, het besluitvormingsproces of lopend onderzoek), tenzij een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt.

De toegang tot documenten wordt door een openbaar elektronisch register vergemakkelijkt.

In hun interinstitutioneel akkoord „Beter wetgeven” van 2003 kwamen de EU-instellingen overeen om de transparantie en de toegang tot de informatie te verbeteren voor het publiek.