Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διαφάνεια (πρόσβαση στα έγγραφα)

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) φέρουν την ευθύνη να εργάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμένει ή έχει την καταστατική του έδρα σε χώρα της ΕΕ, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής εφαρμόζει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα.

Ωστόσο, προβλέπει επίσης δύο είδη εξαιρέσεων:

  1. απόλυτες εξαιρέσεις οι οποίες καλύπτουν περιπτώσεις όπου η πρόσβαση απορρίπτεται αυτόματα (για λόγους δημόσιας ασφάλειας, άμυνας, διεθνών σχέσεων, οικονομικής, νομισματικής ή χρηματοπιστωτικής πολιτικής ή ιδιωτικής ζωής), και
  2. σχετικές εξαιρέσεις οι οποίες καλύπτουν περιπτώσεις όπου η πρόσβαση απορρίπτεται (για παράδειγμα, με σκοπό την προστασία των εμπορικών συμφερόντων μιας εταιρείας ή ενός ιδιώτη, την παροχή νομικών συμβουλών, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή συνεχιζόμενες έρευνες), εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον υπέρ της δημοσιοποίησης.

Η πρόσβαση σε έγγραφα διευκολύνεται μέσω ηλεκτρονικού δημόσιου μητρώου εγγράφων.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στη διοργανική συμφωνία τους του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμφώνησαν να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες.