Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Beroepsopleiding

Volgens artikel 14 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft iedereen „recht op onderwijs, alsmede op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing”.

Artikel 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) erkent dat de landen van de EU verantwoordelijk zijn voor de inhoud en organisatie van beroepsonderwijs en -opleiding op nationaal niveau en dat de rol van de EU erin bestaat hun acties aan te vullen. Het EU-beleid wil dus gemeenschappelijke uitdagingen aanpakken zoals veroudering, tekort aan gekwalificeerde mensen en wereldwijde competitie om de inzetbaarheid en kwalificaties te verbeteren.

Beroepsonderwijs en -opleiding speelt een centrale rol in de Europa 2020-strategie, en het strategisch kader van de EU „onderwijs en opleiding 2020” beschrijft de doelstellingen, instrumenten en maatregelen voor gemeenschappelijk werk op EU-niveau.

Erasmus+, onder leiding van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, wil de kwaliteit van beroepsonderwijs en -opleiding in heel Europa verbeteren en biedt mogelijkheden voor stages en professionele ontwikkeling in het buitenland. Het programma moedigt ook partnerschappen aan tussen organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding, en met bedrijven en mogelijke werkgevers.

Andere EU-instanties die actief zijn op het gebied van opleiding zijn:

  • het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) in Thessaloniki (opgericht in 1975);
  • de Europese Stichting voor opleiding, Turijn (1994);
  • het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding, opgericht om de Commissie bij te staan bij het uitvoeren van haar beleid (2004).