Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επαγγελματική κατάρτιση

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση».

Το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναγνωρίζει ότι οι χώρες της ΕΕ ευθύνονται για το περιεχόμενο και την οργάνωση της εθνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και ότι ο ρόλος της ΕΕ είναι να συμπληρώνει τις δράσεις αυτές. Η πολιτική της ΕΕ επιδιώκει, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίσει κοινές προκλήσεις, όπως τη γήρανση, τις ελλείψεις δεξιοτήτων και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων.

Η ΕΕΚ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ενώ το στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση «ΕΚ 2020» περιγράφει τους στόχους, τα μέσα και τις ρυθμίσεις για τις κοινές εργασίες σε επίπεδο ΕΕ.

Το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της ΕΕ, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη και προσφέρει ευκαιρίες για περιόδους άσκησης και επαγγελματικής εξέλιξης στο εξωτερικό. Επίσης, ενθαρρύνει τις εταιρικές σχέσεις ανάμεσα στις οργανώσεις της ΕΕΚ και τις επιχειρήσεις και άλλους δυνητικούς εργοδότες.

Άλλοι οργανισμοί της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατάρτισης είναι:

  • το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), στη Θεσσαλονίκη (το οποίο συστάθηκε το 1975)·
  • το Ευρωπαϊκό 'Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τορίνο (1994)·
  • η Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης, που συστάθηκε για να συνδράμει την Επιτροπή κατά την εφαρμογή της πολιτικής της (2004).