Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Transeuropeiska nät (TEN)

De transeuropeiska nätens funktion är att skapa en modern och effektiv infrastruktur och förena EU:s regioner och nationella nät. De transeuropeiska näten är viktiga för att EU:s inre marknad ska fungera korrekt och för sysselsättningen, eftersom de garanterar fri rörlighet för varor, personer och tjänster.

Artiklarna 170-172 och 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utgör rättslig grund för de transeuropeiska näten, som finns inom följande tre sektorer:

  • Transeuropeiska transportnät (TEN-T) omfattar vägtransport, intermodal transport, vattenvägar, hamnar och det europeiska järnvägsnätet för höghastighetståg.
  • Transeuropeiska energinät (TEN-E) omfattar el- och naturgassektorerna. De bidrar till att skapa en gemensam energimarknad och trygga energiförsörjningen.
  • Transeuropeiska telekommunikationsnät (eTEN) syftar till att utveckla transeuropeiska e-tjänster av allmänt intresse: e-hälsa, e-lärande, e-förvaltning osv.

I januari 2014 inrättades Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), som är en ny fond för perioden 2014-2020. Fonden har en budget på 33 miljarder euro och syftar till att främja investeringar i de transeuropeiska näten och stimulera till ökade medel från både den privata och offentliga sektorn.