Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Trans-Europese netwerken (TEN)

De trans-Europese netwerken (TEN) moeten ertoe bijdragen Europese regio's en netwerken met elkaar te verbinden door een moderne, doeltreffende infrastructuur. TEN's zijn onontbeerlijk voor een goede werking van de Europese interne markt omdat zij zorgen voor een vrij verkeer van goederen, personen en diensten.

Artikelen 170-172 en 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) vormen de rechtsgrondslag voor trans-Europese netwerken, die er zijn voor drie sectoren:

  • Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-V) voor het wegvervoer en het gecombineerd vervoer, de binnenwateren en zeehavens en het Europees netwerk van hogesnelheidstreinen. 
  • Trans-Europese energienetwerken (TEN-E) voor de sectoren elektriciteit en aardgas. Zij dragen bij tot de verwezenlijking van een interne markt voor energie en vergemakkelijken de continuïteit van de energievoorziening.
  • Trans-Europese telecommunicatienetwerken (eTen) om trans-Europese elektronische diensten te ontplooien in het algemene belang: e-gezondheidszorg, e-learning, e-overheidsdiensten, enz.

In januari 2014 werd de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen  (Connecting Europe Facility, CEF) opgericht voor de periode 2014-2020. De CEF heeft een begroting van 33 miljard euro en wil investeringen in de TEN stimuleren en via een hefboomeffect financiële middelen uit de publieke en particuliere sector aantrekken.