Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ)

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) πρέπει να παράσχουν τη δυνατότητα σύνδεσης των ευρωπαϊκών περιφερειών με τα εθνικά δίκτυα μέσω μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής υποδομής. Είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της Ευρώπης και για την απασχόληση, δεδομένου ότι εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών.

Τα άρθρα 170-172 και 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) παρέχουν τη νομική βάση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία αφορούν τρεις τομείς δραστηριότητας:

  • Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEΝ-T) καλύπτουν τις οδικές και τις συνδυασμένες μεταφορές, τις μεταφορές μέσω πλωτών οδών και τους θαλάσσιους λιμένες, καθώς και το ευρωπαϊκό δίκτυο σιδηρόδρομων μεγάλης ταχύτητας.
  • Τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (TEΝ-E) καλύπτουν τους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Βοηθούν στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας και συμβάλλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού.
  • Τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών (eTen) έχουν ως στόχο την ανάπτυξη διευρωπαϊκών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το δημόσιο συμφέρον: ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λπ.

Τον Ιανουάριο του 2014 εγκαινιάστηκε ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ένα ταμείο για την περίοδο 2014-2020. Ο εν λόγω μηχανισμός, με προϋπολογισμό 33 δις ευρώ, αποσκοπεί στην αύξηση των επενδύσεων στα διευρωπαϊκά δίκτυα και σε μόχλευση της χρηματοδότησης από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.