Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Richtlijn audiovisuelemediadiensten

In 2010 codificeerde de EU de Richtlijn audiovisuelemediadiensten 2007. De richtlijn wil een kader creëren voor grensoverschrijdende audiovisuele-mediadiensten om de interne markt voor programmaproductie en -distributie te versterken en voorwaarden voor eerlijke competitie te garanderen.

De richtlijn houdt rekening met technologische ontwikkelingen in de sector van de audiovisuele media zoals de convergentie tussen diensten en technologie en het groeiende belang van niet-lineaire diensten (bijvoorbeeld video-op-aanvraagdiensten). Ze vervangt de „Televisie zonder grenzen”-richtlijn uit 1989.

De richtlijn bevat regels voor coördinatie op EU-niveau van nationale wetgeving over alle audiovisuele media (zowel televisie als diensten op aanvraag). Ze gaat onder andere over de bescherming van minderjarigen, een verbod op het aanzetten tot haat, toegankelijkheidsbehoeften van mensen met een visuele of auditieve beperking en regels over reclame en productplaatsing.

In het contactcomité komen vertegenwoordigers van de verschillende EU-landen samen om de implementatie van de richtlijn en de ontwikkelingen in de sector te volgen.

In 2014 richtte de Europese Commissie een Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuelemediadiensten op om haar te adviseren bij de implementatie van de richtlijn.