Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Το 2010 η ΕΕ κωδικοποίησε την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων του 2007. Στόχος της είναι να θεσπίσει πλαίσιο για τις διασυνοριακές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς παραγωγής και διανομής προγράμματος και τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού.

Η οδηγία λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις στον οπτικοακουστικό τομέα, όπως τη σύγκλιση μεταξύ υπηρεσιών και τεχνολογίας και την αυξανόμενη σημασία των μη γραμμικών υπηρεσιών (για παράδειγμα, βίντεο κατά παραγγελία). Αντικατέστησε την οδηγία «τηλεόραση χωρίς σύνορα» του 1989.

Η οδηγία περιελάμβανε κανόνες για συντονισμό σε όλη την ΕΕ της εθνικής νομοθεσίας για τα οπτικοακουστικά μέσα (είτε πρόκειται για τηλεόραση είτε για υπηρεσίες κατά παραγγελία). Περιλαμβάνει πτυχές, όπως η προστασία των ανηλίκων, η απαγόρευση υποκίνησης μίσους, οι ανάγκες προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες όρασης ή ακοής, και κανόνες για τη διαφήμιση και την τοποθέτηση προϊόντων.

Η επιτροπή επαφών συγκεντρώνει εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ με σκοπό να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της οδηγίας και τις εξελίξεις στον τομέα.

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό να τη συμβουλεύεται για την εφαρμογή της οδηγίας.