Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Skatteharmonisering

I artiklarna 110-113 i fördraget om EU:s funktionssätt (EUF-fördraget) anges särskilda skattebestämmelser. Det främsta syftet med EU:s skattepolitik är en välfungerande inre marknad, dvs. att garantera att enskilda personer och företag inte stöter på hinder i samband med gränsöverskridande ekonomisk verksamhet.

Skatteåtgärder på EU-nivå kan även antas för att stödja miljö- och energipolitik (artiklarna 192 och 194 i EUF-fördraget).

Kommissionen anser inte att det krävs en generell harmonisering av EU-ländernas skattesystem i den mån den inre marknadens etablering och funktion inte hindras. Länderna bör kunna välja det lämpligaste systemet för just dem.

Enligt subsidiaritetsprincipen bör åtgärder på EU-nivå vidtas endast när åtgärder på nationell nivå inte leder till en effektiv lösning, utan denna bättre kan uppnås på EU-nivå.

Harmoniseringsåtgärder på EU-nivå är främst inriktade på lagstiftning som gäller skatter för varor och tjänster (indirekta skatter, exempelvis mervärdesskatt - moms, punktskatter för energiprodukter, el, alkohol och tillverkad tobak) snarare än skatter för inkomster och vinster (direkta skatter).