Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Hållbar utveckling

I Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid” från Världskommissionen för miljö och utveckling 1987 definierades begreppet ”hållbar utveckling” som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling syftar till att förena ekonomisk utveckling och skyddet av den sociala och miljömässiga balansen.

År 2001 antog EU en strategi för hållbar utveckling. Den omarbetades 2006 för att ge en ”långsiktig hållbarhetsvision där ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och miljöskydd går hand i hand och ömsesidigt stöttar varandra”.

Vid kommissionens översyn av strategin 2009 underströks att det fortfarande finns vissa ohållbara tendenser och att ökade insatser krävs i dessa avseenden. Man noterade emellertid även EU:s framsteg när det gäller att integrera hållbar utveckling på flera politikområden (bland annat handel och utveckling) och lyfte fram att EU går i spetsen i klimatförändringsfrågan och när det gäller att främja en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Hållbar utveckling har formellt fastställts som ett av EU:s långsiktiga mål i artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen.