Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Upphävandeklausul

I artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) föreskrivs möjligheten att tillfälligt upphäva EU-medlemskapsrättigheter (exempelvis rösträtten i rådet) om ett land allvarligt och ihållande åsidosätter de principer som EU bygger på (frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen). Landets medlemskapsskyldigheter är dock fortfarande bindande.

Enligt artikel 7 får rådet på förslag från en tredjedel av EU-länderna, från kommissionen eller från Europaparlamentet med en majoritet på fyra femtedelar av sina medlemmar och efter Europaparlamentets godkännande slå fast att det finns en klar risk för att ett EU-land allvarligt åsidosätter dessa grundläggande principer och framföra lämpliga rekommendationer till landet i fråga.

I artikel 354 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställs röstningsförfarandet för de viktigaste EU-institutionerna när ett EU-land omfattas av tillämpning av artikel 7. Landet i fråga deltar inte i omröstningen. Det räknas inte heller till den tredjedel av länder som krävs för förslaget eller de fyra femtedelar som krävs för majoritet. Europaparlamentets godkännande kräver två tredjedelars majoritet.