Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ρήτρα αναστολής

Το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής ορισμένων δικαιωμάτων (όπως, το δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο) εάν μια χώρα παραβιάζει σοβαρά και κατ' εξακολούθηση τις αρχές επάνω στις οποίες βασίζεται η ΕΕ (ελευθερία, δημοκρατία, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και κράτος δικαίου). Αντίθετα, οι υποχρεώσεις που βαρύνουν την εν λόγω χώρα θα συνεχίσουν να τη δεσμεύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, κατόπιν πρότασης του ενός τρίτου των χωρών της ΕΕ ή της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων των μελών του, και αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, μπορεί να διαπιστώσει ότι υφίσταται σαφής κίνδυνος παραβίασης αυτών των θεμελιωδών αρχών από μια χώρα της ΕΕ, και να της απευθύνει τις κατάλληλες συστάσεις.

Το άρθρο 354 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει τις διαδικασίες ψηφοφορίας στο πλαίσιο των κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όταν μια χώρα της ΕΕ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο εφαρμογής του άρθρου 7. Η εν λόγω χώρα δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία, δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του ενός τρίτου των χωρών που απαιτούνται για την υποβολή πρότασης ή των τεσσάρων πέμπτων που απαιτούνται για την πλειοψηφία. Η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων.