Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Suspensionsklausul

Artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) giver mulighed for at suspendere de rettigheder, der følger af EU-medlemskab (såsom stemmerettigheder i Rådet), hvis et land groft og vedvarende overtræder de principper, som EU bygger på (frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet). Landets medlemsforpligtelser er dog fortsat bindende.

I henhold til artikel 7 kan Rådet på forslag af en tredjedel af EU-landene, Kommissionen eller Europa-Parlamentet med et flertal på fire femtedele af sine medlemmer efter godkendelse af Europa-Parlamentets fastslå, at der er en klar fare for, at et EU-land groft overtræder disse grundlæggende principper, og det kan rette passende henstillinger til det pågældende land.

Artikel 354 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastlægger de afstemningsprocedurer, der skal benyttes af EU´s primære institutioner, når et EU-land står over for anvendelsen af artikel 7. Det pågældende land deltager ikke i afstemningen. Det tæller ikke med i beregningen af den tredjedel af lande, der kræves til forslaget, eller i de fire femtedele, der kræves til flertallet. Parlamentets godkendelse kræver et flertal på to tredjedele.