Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kompletterande befogenheter

Artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) innehåller en stadga där EU tillåts att anta en lag som är nödvändig för att överensstämma med EG-fördragens mål, om dessa inte ger unionen de befogenheter som krävs för att förverkliga dessa mål.

Artikel 352 i FEUF får bara användas som rättslig grund när följande villkor är uppfyllda:

  • Den planerade åtgärden är ”nödvändig för att inom ramen för den gemensamma marknaden förverkliga något av gemenskapens mål (med undantag av utrikespolitiken och den gemensamma säkerheten)”.
  • Ingen annan bestämmelse i fördraget föreskriver åtgärder för att förverkliga denna ”målsättning”.
  • Den planerade åtgärden bör inte leda till en utvidgning av EU:s befogenheter utöver de som fördragen förskriver.

På förslag av kommissionen antar Europeiska unionens råd enhälligt lagar baserade på artikel 352 i FEUF, efter parlamentets samtycke.

Genom förfarandet för att kontrollera respekt för subsidiaritetsprincipen, som fastställs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen och protokoll 2 till Lissabonfördraget, måste Europeiska kommissionen göra de nationella parlamenten uppmärksamma på alla initiativ baserade på artikel 352 i FEUF.