Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Subsidiaire bevoegdheden

Artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat een bepaling die de EU mogelijkheid geeft om wetten aan te nemen die nodig zijn om doelstellingen te bereiken die in de Verdragen zijn geformuleerd, wanneer de Verdragen niet in de vereiste bevoegdheden voor het bereiken van die doelstellingen voorzien.

Artikel 352 VWEU kan alleen als rechtsgrondslag worden gehanteerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het overwogen optreden blijkt in het kader van de beleidsgebieden van de Verdragen (met uitzondering van het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) nodig om een van de doelstellingen van de Unie te verwezenlijken;
  • geen enkele andere Verdragsbepaling voorziet in maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken;
  • het voorgenomen optreden leidt er niet toe dat de Unie meer bevoegdheden krijgt dan in de Verdragen is voorzien.

Op voorstel van de Commissie neemt de Raad van Ministers unaniem wetten aan op basis van artikel 352 VWEU na goedkeuring door het Europees Parlement.

De Europese Commissie dient de nationale parlementen door middel van de in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (TEU) voorziene controleprocedure inzake de naleving van het subsidiariteitsprincipe en Protocol 2 bij het Verdrag van Lissabon, in kennis te stellen van maatregelen die op basis van artikel 352 van het VWEU worden genomen.