Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Täydentävä toimivalta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 352 artikla sisältää lausekkeen, jonka mukaisesti EU voi hyväksyä toimenpiteen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, mikäli sopimuksissa ei erikseen ole määräyksiä tarvittavista valtuuksista.

SEUT 352 artiklaa voidaan käyttää oikeusperustana ainoastaan, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • kaavailtu toimi on unionin tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellinen perussopimuksissa määritellyillä politiikan aloilla (lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikka)
  • perussopimuksessa ei ole määräyksiä kyseisen tavoitteen saavuttamiseen tarvittavista toimista
  • kaavailtu toimi ei laajenna EU:n perussopimuksissa määriteltyä toimivaltaa.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyy SEUT 352 artiklan mukaiset toimet komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen.

Euroopan komission on kiinnitettävä kansallisten kansanedustuslaitosten huomio SEUT 352 artiklan nojalla tehtyihin aloitteisiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (TEU) 5 artiklassa ja Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa 2 määrätyn toissijaisuusperiaatteen valvontaa koskevan menettelyn mukaisesti.