Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επικουρικές αρμοδιότητες

Το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει μια διάταξη που επιτρέπει στην ΕΕ να εγκρίνει αναγκαία πράξη για να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν με τις Συνθήκες εφόσον οι τελευταίες δεν έχουν προβλέψει διατάξεις για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Το άρθρο 352 ΣΛΕΕ μπορεί να χρησιμεύσει αποκλειστικά ως νομική βάση, όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • η προβλεπόμενη ενέργεια είναι «αναγκαία για την πραγματοποίηση ενός από τους στόχους της Ένωσης, στο πλαίσιο των πολιτικών που ορίζονται από τις Συνθήκες (με εξαίρεση την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας)»·
  • σε καμία διάταξη της Συνθήκης δεν προβλέπεται δράση για την πραγματοποίηση αυτού του «σκοπού»·
  • η προβλεπόμενη ενέργεια δεν μπορεί να οδηγήσει στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ πέραν εκείνων που προβλέπονται από τις Συνθήκες.

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει πράξεις βάσει του άρθρου 352 της ΣΛΕΕ ομόφωνα, μετά από συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία ελέγχου του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πρωτόκολλο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, πρέπει να εφιστά των προσοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν βάσει του άρθρου 352 ΣΛΕΕ.