Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Subsidiær kompetence

Artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder en bestemmelse, der tillader EU at vedtage en retsakt, som er nødvendig for at opnå målene beskrevet i traktaterne, når traktaterne ikke indeholder fornøden hjemmel til at iværksætte de nødvendige handlinger for at indfri målene.

Artikel 352 i TEUF må kun fungere som retsgrundlag, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • den påtænkte handling er »påkrævet for at virkeliggøre et af Unionens mål inden for rammerne af de politikker, der er fastlagt i traktaterne (med undtagelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik)«
  • traktaten ikke indeholder fornøden hjemmel til at virkeliggøre »målet«
  • den påtænkte handling ikke fører til en udvidelse af EU's kompetencer ud over det, der er fastlagt i traktaterne.

Efter godkendelse fra Europa-Parlamentet vedtager EU-Rådet enstemmigt på forslag af Kommissionen retsakter baseret på artikel 352 i TEUF.

Europa-Kommissionen skal ved brug af nærhedsprincippet beskrevet i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) og Lissabontraktatens protokol nr. 2 henlede de nationale parlamenters opmærksomhed på initiativer iværksat på grundlag af artikel 352 i TEUF.