Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Struktur- och investeringsfonder

De europeiska struktur- och investeringsfonderna är fonder som samarbetar för att stödja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. De ska även uppfylla målen för EU:s Europa 2020-strategi och på så sätt skapa smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

Det finns fem fonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).
  • Europeiska socialfonden (ESF).
  • Sammanhållningsfonden.
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Det finns tre fonder som faller inom området för EU:s sammanhållningspolitik: Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden. Alla EU-regioner är berättigade till stöd från Eruf och ESF, men endast utvecklingsländer kan få stöd från Sammanhållningsfonden. Tillgänglig finansiering enligt EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014-2020 är 351,8 miljarder euro.

De två ytterligare fonderna, Ejflu (inom den gemensamma jordbrukspolitiken med en budget på 85 miljarder euro) och EHFF (inom den gemensamma fiskeripolitiken med en budget på 6,5 miljarder euro) är speciellt inriktade på de behov som finns för landsbygdsområden respektive kustområden.

Medlen från dessa fonder kompletteras med medel från Europeiska fonden för strategiska investeringar, vilken tillkännagavs i november 2014.

Alla ovanstående fonder arbetar för att uppnå EU:s mål om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, något som föreskrivs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och i artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.