Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι ταμεία που συνεργάζονται για να στηρίξουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και για να διαμορφώνουν τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Τα εν λόγω ταμεία είναι 5:

  • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)·
  • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)·
  • το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)·
  • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)·
  • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Τρία ταμεία εμπίπτουν στην πολιτική συνοχής της ΕΕ: το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ. Όλες οι περιφέρειες της ΕΕ είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, αλλά μόνο οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΤΣ. Η χρηματοδότηση που διατίθεται για την πολιτική σύγκλισης της ΕΕ, για την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται σε 351,8 δισ. ευρώ.

Δύο ακόμα ταμεία, το ΕΓΤΑΑ (στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής) (85 δισ. ευρώ) και το ΕΤΘΑ (στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής) (6,5 δισ. ευρώ) στοχεύουν συγκεκριμένα στις ανάγκες των αγροτικών και θαλάσσιων περιοχών, αντίστοιχα.

Η διάθεση αυτών των κονδυλίων θα συμπληρωθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που αναγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2014.

Όλα τα παραπάνω κονδύλια υπηρετούν τον στόχο της ΕΕ για οικονομική, κοινωνική και εδαφική σύγκλιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.