Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Statligt stöd

Statligt stöd innebär åtgärder av en (nationell, regional eller lokal) offentlig myndighet som använder offentliga medel, för att gynna vissa företag eller produktionen av vissa varor. Ett företag som åtnjuter sådant stöd har därmed en förmån i förhållande till sina konkurrenter.

Stöd som beviljats selektivt av EU-länder eller via statliga resurser och som kan påverka handeln mellan EU-länder eller snedvrida konkurrensen är förbjudet enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Stöd kan tillåtas om det motiveras av mål som är av allmänt intresse: stöd för att gynna utvecklingen av eftersatta områden eller för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, små och medelstora företag, forskning och utveckling, miljöskydd, utbildning, sysselsättning och kultur. EU-länder måste meddela kommissionen om det stöd som de beviljar, förutom i vissa specificerade fall.

Enligt artikel 108 i EUF-fördraget är det kommissionens uppgift att följa det statliga stöd som beviljats av EU-länder, oavsett om det är planerat eller redan i drift, för att säkerställa att det inte snedvrider konkurrensen.