Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Valtiontuki

Valtiontuella tarkoitetaan sitä, että viranomainen (valtio tai alue- tai paikallisviranomainen) tukee tiettyä yritystä tai tuotetta myöntämällä sille julkista rahoitusta. Tällaista tukea saava yritys saa etulyöntiaseman kilpailijoihinsa nähden.

EU-maiden valikoivasti myöntämät tai valtion varoista maksettavat tuet, jotka voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristää kilpailua, on kielletty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan nojalla.

Valtiontuki voidaan kuitenkin sallia, jos se on perusteltua yleisen edun vuoksi. Tällaisia ovat muita heikommassa asemassa olevien alueiden kehittämiseen tarkoitettu tuki, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyville palveluille myönnettävä tuki, tuki pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tutkimus- ja kehitystyöhön, ympäristönsuojeluun, koulutukseen, työllisyyteen tai kulttuuriin kohdistettu tuki. EU-maiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle myöntämistään tuista, paitsi eräissä tarkoin määritellyissä tapauksissa.

SEUT 108 artiklan nojalla Euroopan komission tehtävänä on valvoa EU-maiden myöntämiä, joko suunniteltuja tai jo maksettuja, valtiontukia. Näin varmistetaan, että tuet eivät vääristä kilpailua.