Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Statsstøtte

Statsstøtte betyder en handling, hvorved en (national, regional eller lokal) offentlig myndighed ved hjælp af offentlige midler favoriserer bestemte virksomheder eller fremstillingen af bestemte varer. En virksomhed, der modtager statsstøtte, får således en fordel i forhold til sine konkurrenter.

Støtte, som EU-lande tildeler udvalgte virksomheder, eller som tildeles via statslige midler, og som kan påvirke handlen mellem EU-lande eller fordreje konkurrencen, er ikke tilladt i medfør af artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Støtte kan tillades, hvis den retfærdiggøres af almennyttige målsætninger: støtte til at fremme udviklingen af dårligt stillede områder eller til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, små og mellemstore virksomheder, forskning og udvikling, miljøbeskyttelse, uddannelse, beskæftigelse og kultur. EU-landene skal underrette Europa-Kommissionen om den støtte, de tildeler, med undtagelse af visse specifikke tilfælde.

I henhold til artikel 108 i TEUF har Europa-Kommissionen til opgave at overvåge statsstøtte, der tildeles af EU-landene, uanset om støtten er planlagt eller allerede ydet for at sikre, at den ikke virker konkurrenceforvridende.