Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gespecialiseerde rechtbanken

De gespecialiseerde rechtbanken zijn belast met het onderzoek in eerste aanleg van de in bepaalde specifieke aangelegenheden ingestelde beroepen. Ze maken deel uit van het Hof van Justitie van de Europese Unie en zijn verbonden aan het Hof. Op dit moment is er een gespecialiseerd Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie dat zich bezighoudt met zaken waarbij EU-instellingen en hun ambtenaren en medewerkers zijn betrokken.

De Raad kan met een gekwalificeerde meerderheid beslissen tot oprichting van gespecialiseerde rechtbanken in het kader van de medebeslissingsprocedure van het Parlement op verzoek van de Commissie of het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De leden van de gespecialiseerde rechtbanken worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en bekwaam zijn om rechterlijke ambten te bekleden. Zij worden door de Raad met eenparigheid van stemmen benoemd.