Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gespecialiseerde rechtbanken

De gespecialiseerde rechtbanken zijn belast met het onderzoek in eerste aanleg van de in bepaalde specifieke aangelegenheden ingestelde beroepen. Ze maken deel uit van het Hof van Justitie van de Europese Unie en zijn verbonden aan het Hof.

De Raad kan met een gekwalificeerde meerderheid beslissen tot oprichting van gespecialiseerde rechtbanken in het kader van de medebeslissingsprocedure van het Parlement op verzoek van de Commissie of het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De leden van de gespecialiseerde rechtbanken worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en bekwaam zijn om rechterlijke ambten te bekleden. Zij worden door de Raad met eenparigheid van stemmen benoemd.

De enige gespecialiseerde rechtbank die tot op heden is opgericht, is het Gerecht voor ambtenarenzaken. Tussen 2005 en 2016 behandelde deze rechtbank zaken waarbij EU-instellingen en haar medewerkers bij betrokken waren. In 2016 werd deze rechtbank opgeheven en warden haar bevoegdheden teruggegeven aan het Gerecht als onderdeel van de hervorming van het juridische system van de EU.