Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ειδικευμένα δικαστήρια

Τα ειδικευμένα δικαστήρια είναι αρμόδια να εξετάζουν σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές οι οποίες ασκούνται για ορισμένα, συγκεκριμένα θέματα. Αποτελούν τμήμα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συνδεδεμένα με το Δικαστήριο.

Η σύσταση ειδικευμένων δικαστηρίων μπορεί να αποφασιστεί από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης με το Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήσεως είτε της Επιτροπής είτε του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέλη των ειδικευμένων δικαστηρίων επιλέγονται μεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων. Διορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομοφώνως.

Το μόνο ειδικευμένο δικαστήριο που έχει συσταθεί έως και σήμερα είναι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Από το 2005 έως και το 2006 το εν λόγω δικαστήριο ήταν αρμόδιο για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα άτομα που εργάζονταν σε αυτά. Το 2006 το εν λόγω δικαστήριο διαλύθηκε και οι αρμοδιότητές του μεταβιβάστηκαν στο Γενικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος της ΕΕ.