Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ειδικευμένα δικαστήρια

Τα ειδικευμένα δικαστήρια είναι αρμόδια να εξετάζουν σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές οι οποίες ασκούνται για ορισμένα, συγκεκριμένα θέματα. Αποτελούν τμήμα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συνδεδεμένα με το Δικαστήριο. Σήμερα υπάρχει ένα ειδικευμένο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ασχολείται με υποθέσεις στις οποίες ενέχονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι δημόσιοι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό τους.

Η σύσταση ειδικευμένων δικαστηρίων μπορεί να αποφασιστεί από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης με το Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήσεως είτε της Επιτροπής είτε του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέλη των ειδικευμένων δικαστηρίων επιλέγονται μεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων. Διορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομοφώνως.