Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ρήτρα αλληλεγγύης

Η ρήτρα αλληλεγγύης, που προβλέπεται από το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ:

  • να ενεργούν από κοινού·
  • να αποτρέψουν τρομοκρατική απειλή στο έδαφος μιας χώρας της ΕΕ, ή·
  • να παράσχουν βοήθεια σε άλλη χώρα της ΕΕ που έχει πέσει θύμα φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.

Η ρήτρα, όπως είχε προβλεφθεί, εφαρμόστηκε μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες της Μαδρίτης τον Μάρτιο του 2004.

Το 2014 η ΕΕ ενέκρινε απόφαση η οποία ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λειτουργία της ρήτρας αλληλεγγύης. Διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ συνεργάζονται ώστε να αντιδράσουν με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και συνέπεια σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων ή φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα όργανο που χρηματοδοτεί την πραγματοποίηση επιχειρήσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας, και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2002. Στη βάση αναθεωρημένων κανόνων που εγκρίθηκαν το 2014, απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες εργασίας και διευκρινίστηκαν και επεκτάθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε να καλύπτουν την ξηρασία.