Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Socialpolitik

I artikel 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) specificeras EU:s socialpolitiska mål: främjande av sysselsättning, förbättring av arbets- och levnadsvillkoren, likabehandling av arbetstagare, fullgott socialt skydd efter behov, social dialog, utveckling av mänskliga resurser med syfte att uppnå en hög och hållbar sysselsättningsnivå samt bekämpande av utanförskap.

Dessutom får de sociala rättigheterna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna bindande verkan genom artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). En horisontell social klausul har införts genom artikel 9 i fördraget om EU:s funktionssätt. Vid utformning och genomförande av EU:s politik och åtgärder måste hänsyn tas till följande sociala krav:

 • Främjandet av en hög sysselsättningsgrad
 • Garantin för ett fullgott socialt skydd
 • Kampen mot socialt utanförskap
 • En hög nivå av utbildning och skydd av människors hälsa

EU-länderna har det yttersta ansvaret för socialpolitiken. Vissa aspekter är dock en befogenhet som ska delas med EU.

Europaparlamentet och rådet får vidta stimulansåtgärder för att stödja och komplettera EU-ländernas åtgärder på vissa områden, som kampen mot socialt utanförskap. De får även anta minimikrav i form av direktiv, nämligen lagstiftning som gör det möjligt för EU-länder att anta ytterligare, strängare bestämmelser. Dessa direktiv gäller endast:

 • Arbetstagares hälsa och säkerhet
 • Arbetsvillkor
 • Arbetstagares sociala trygghet och sociala skydd (EU-länder förblir ansvariga för utformningen av de grundläggande principerna i sina socialförsäkringssystem)
 • Skydd av arbetstagare om deras anställningskontrakt avslutas
 • Information till och skydd av arbetstagare
 • Kollektiv representation av och försvar för arbetstagares och arbetsgivares intressen
 • Arbetsvillkor för medborgare i länder utanför EU som är lagenligt bosatta inom EU:s territorium
 • Integrering av personer som är exkluderade från arbetsmarknaden
 • Jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller behandling i relation till anställning

Dessa åtgärder får genomföras av arbetsmarknadens parter.