Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Sosiaalipolitiikka

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 151 artiklassa eritellään EU:n sosiaalipolitiikan tavoitteet: työllisyyden edistäminen, työskentely- ja asumisolosuhteiden parantaminen, työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu, tarpeenmukainen riittävä sosiaaliturva, työmarkkinavuoropuhelu, henkilöstövoimavarojen kehittäminen korkean ja kestävän työllisyystason takaamiseksi sekä syrjäytymisen torjumiseksi.

Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 6 artiklalla Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetuista oikeuksista tehtiin sitovia. Horisontaalinen sosiaalilauseke pannaan täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa. EU:n politiikoiden ja toimien määrittelyssä ja toimeenpanossa on otettava huomioon seuraavat sosiaaliset vaatimukset:

 • korkean työllisyysasteen edistäminen,
 • riittävän sosiaalisen suojelun takaaminen,
 • sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen,
 • yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso.

Sosiaalipolitiikka on ensisijaisesti EU-maiden vastuulla. Joidenkin alojen kohdalla toimivalta on kuitenkin jaettu Euroopan unionin ja EU-maiden kesken.

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat toteuttaa edistämistoimenpiteitä tukeakseen ja täydentääkseen EU-maiden toimia tietyillä aloilla kuten sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa. Ne voivat myös säätää vähimmäisvaatimuksista direktiiveillä, eli lainsäädännöllä, joka antaa EU-maille mahdollisuuden hyväksyä tiukempia sääntöjä. Direktiivit koskevat ainoastaan

 • työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua,
 • työoloja,
 • työntekijöiden sosiaaliturvaa ja sosiaalista suojelua (sosiaaliturvajärjestelmien perusperiaatteiden määrittely kuuluu EU-maiden yksinomaiseen toimivaltaan),
 • työntekijöiden suojelu työsopimuksen päättyessä,
 • työntekijöille tiedottaminen ja työntekijöiden suojelu,
 • työntekijöiden ja työnantajien edustaminen ja heidän etujensa kollektiivinen turvaaminen,
 • laillisesti EU:n alueella oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työolot,
 • työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroiminen,
 • miesten ja naisten välinen tasa-arvo asioissa, jotka koskevat heidän kohteluaan työssä.

Työmarkkinaosapuolet voivat huolehtia näiden säännösten täytäntöönpanosta.