Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Social- og arbejdsmarkedspolitikken

Artikel 151 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) beskriver målsætningerne for EU's social- og arbejdsmarkedspolitik: fremme beskæftigelsen, forbedring af arbejds- og levevilkårene, ligebehandling af arbejdstagere, passende social beskyttelse i henhold til behov, social dialog, udvikling af menneskelige ressourcer med henblik på at opnå et højt og bæredygtigt beskæftigelsesniveau samt bekæmpelse af udstødelse.

Herudover giver artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) de sociale rettigheder i EU's charter om grundlæggende rettigheder bindende virkning. Artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indfører en horisontal social bestemmelse. Definitionen og gennemførelsen af EU's politikker og handlinger skal tage højde for følgende sociale krav:

 • fremme at et højt beskæftigelsesniveau
 • garanti for passende social beskyttelse
 • bekæmpelse af social udstødelse
 • et højt uddannelsesniveau og beskyttelse af menneskers sundhed.

Det er primært EU-landene, der har ansvaret for socialpolitikken. De deler dog kompetencen vedrørende visse aspekter med EU.

Europa-Parlamentet og Rådet kan vedtage tilskyndelsesforanstaltninger for at støtte og supplere EU-landenes handlinger inden for bestemte områder, såsom bekæmpelse af social udstødelse. De kan også vedtage minimumskrav i form af direktiver, dvs. retsakter, der gør EU-landene i stand til at vedtage yderligere skrappere bestemmelser. Direktiverne vedrører kun:

 • arbejdstagernes sundhed og sikkerhed
 • arbejdsbetingelser
 • socialsikring og social beskyttelse af arbejdstagerne (EU-landene er fortsat ansvarlige for at definere de grundlæggende principper i deres socialsikringssystemer)
 • beskyttelse af arbejdstagere, hvis deres ansættelseskontrakt ophører
 • oplysning og beskyttelse af arbejdstagere
 • kollektiv repræsentation og forsvar af arbejdstageres og arbejdsgiveres interesser
 • arbejdsforhold for tredjelandsstatsborgere, der bor legalt på EU's territorium
 • integration af mennesker, der er udstødt af arbejdsmarkedet
 • lighed mellem mænd og kvinder, hvad angår behandlingen af dem i forbindelse med beskæftigelse.

Gennemførelsen af disse foranstaltninger kan udføres af arbejdsmarkedets parter.