Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Den sociala dialogen

Med ”den sociala dialogen” avses det samrådsförfarande som genomförs med arbetsmarknadens parter (d.v.s. arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) i syfte att försvara medlemmarnas intressen. Den sociala dialogen är erkänd som ett EU-mål enligt artikel 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den bidrar till utvecklandet av en europeisk socialpolitik. Arbetsmarknadens parter deltar i diskussioner, samråd, förhandlingar och gemensamma åtgärder som förs på såväl EU-nivå som nationell nivå.

Innan Europeiska kommissionen vidtar någon åtgärd på det sociala området, måste man samråda med arbetsmarknadens parter (artikel 154 i EUF-fördraget). Därefter kan parterna förhandla fram avtal som kan införas oberoende enligt sederna i just det landet, eller begära att de införs genom ett beslut av rådet (artikel 155 i EUF-fördraget).

Den sociala dialogen på europeisk nivå kan ta sig olika uttryck:

  • Som en trepartsdialog (arbetsmarknadens parter och EU-institutionerna)
  • eller som en tvåpartsdialog (arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna).

Exempel på avtal som kommit till genom social dialog är bland annat de som gäller trakasserier och våld på arbetet (2007) och inkluderande arbetsmarknader (2010).