Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κoινωνικός διάλογος

Ο όρος «κοινωνικός διάλογος» αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν οι κοινωνικοί εταίροι (δηλ. οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων) με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους. Αναγνωρίζεται ως στόχος της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Συμβάλλει στη χάραξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Πράγματι, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και κοινές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, συμπληρώνοντας τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν αναλάβει δράση στον κοινωνικό τομέα, οφείλει να διαβουλευτεί με τους κοινωνικούς εταίρους (άρθρο 154 της ΣΛΕΕ). Ύστερα, οι εταίροι μπορούν να διαπραγματευτούν συμβάσεις που μπορούν να εφαρμόζονται ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές τους ή να ζητήσουν την εφαρμογή τους μέσω απόφασης του Συμβουλίου (άρθρο 155 της ΣΛΕΕ).

Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος μπορεί να είναι:

  • τριμερής (κοινωνικοί εταίροι και θεσμικά όργανα της ΕΕ) ή
  • διμερής (οργανώσεις εργοδοτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις).

Παραδείγματα συμφωνιών που προέκυψαν από τον κοινωνικό διάλογο περιλαμβάνουν τη συμφωνία για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία (2007) και τη συμφωνία για αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς (2010).