Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Den sociale dialog / arbejdsmarkedsdialog

»Den sociale dialog« beskriver de forhandlinger, der gennemføres mellem arbejdsmarkedets parter (dvs. arbejdsgiverorganisationer og fagforbund) med det formål at varetage medlemmernes interesser. Den anerkendes som et EU-mål under artikel 151 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Den er et led i udarbejdelsen af den europæiske socialpolitik. Arbejdsmarkedsparterne deltager i debatter, høringer, forhandlinger og fælles aktioner på EU-plan samt i aktioner på nationalt plan.

Før der skrides til handling på det sociale område, skal Europa-Kommissionen høre arbejdsmarkedets parter (artikel 154 i TEUF). Derefter skal parterne forhandle aftaler, der kan gennemføres uafhængigt i forhold til deres nationale praksis eller anmode om gennemførelse gennem en rådsafgørelse (artikel 155 i TEUF).

Den europæiske sociale dialog kan være af følgende karakter:

  • trepartsdrøftelser (arbejdsmarkedets parter og EU's institutioner)
  • topartsdrøftelser (arbejdsgiverorganisationer og fagforbund).

Eksempler på aftaler som resultat af social dialog omfatter aftalerne om chikane og vold på arbejdspladsen (2007) og om inkluderende arbejdsmarkeder (2010).