Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην ΕΕ υπάρχουν περισσότερες από 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99 % των επιχειρήσεων και δύο στις τρεις θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Αποτελούν κινητήρια δύναμη της οικονομίας.

Σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361 της ΕΕ, δύο παράγοντες καθορίζουν εάν μια επιχείρηση είναι ΜΜΕ:

  1. ο αριθμός των εργαζομένων και
  2. είτε ο κύκλος εργασιών είτε ο συνολικός ισολογισμός.

Μια μεσαία επιχείρηση απασχολεί έως 250 εργαζόμενους, με κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή συνολικό ισολογισμό έως 43 εκατομμύρια ευρώ.

Μια μικρή επιχείρηση απασχολεί έως 50 εργαζόμενους, με κύκλο εργασιών ή συνολικό ισολογισμό έως 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μια πολύ μικρή επιχείρηση απασχολεί έως 10 εργαζόμενους, με κύκλο εργασιών ή συνολικό ισολογισμό έως 2 εκατομμύρια ευρώ.

Το 2013 η ΕΕ ενέκρινε το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020). Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • να βοηθά τις ΜΜΕ να αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αγορές,
  • να στηρίζει τους επιχειρηματίες (κατάρτιση),
  • να δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τη σύσταση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τη χρήση του ορισμού της για τις ΜΜΕ ως σημείου αναφοράς, ωστόσο ο ορισμός είναι δεσμευτικός μόνο για ορισμένα θέματα, όπως τις κρατικές ενισχύσεις, την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων ή τα προγράμματα της ΕΕ.