Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är tjänster som utförs i allmänhetens intresse på affärsmässiga grunder och som underställs särskilda skyldigheter från medlemsstaternas sida. Till dessa tjänster hör i synnerhet transport, energi, kommunikationer och postväsende.

Lissabonfördraget förnyar detta

  • genom att lägga ett protokoll om tjänster i allmänhetens intresse till grundfördragen,
  • genom att skapa en ny rättslig bas som tillåter de europeiska institutionerna att anta förordningar som rör tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (artikel 14 i fördraget om EU:s funktionssätt). EU-lagstiftningen tillåter emellertid att EU-länderna själva bestämmer hur de organiserar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Regler för fri marknad och konkurrens gäller för de företag som ansvarar för att förvalta tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, så länge dessa regler inte hindrar dem från att genomföra sina uppgifter i allmänhetens intresse.